Hubert in his Delta bicycle trailer

DANSK

Vores søn Hubert er 10år. Han er et CP barn med dystonisk bevægelsesmønster og skiftende tonus, hvilket gør at han har svært ved at sidde.
Vi har tidligere haft svært ved at finde et sæde som Hubert kunne acceptere / sidde i. Heldigvis fandt vi Sitter Sædet (Special Tomato) fra Global Carehab, som i en lang periode var det eneste sæde som Hubert ville bruge. Heldigvis er Sitter sædet meget fleksibelt og kan let tages med når vi skal ud af huset og fastspændes på almindelige stole.

Vi har anskaffet os en Delta Jogger hvor Sitter sædet kan monteres. Som tilbehør til Delta Joggeren har vi tilkøbt et cykelsæt hvilket gør, at vi kan anvende Delta Joggeren som en cykel anhænger. Hubert er vild med at komme ud i naturen og elsker at besøge skov og strand i vores lokalområde. Som familie kan vi nu være aktive hvor storebror også gerne deltager. Det synes Hubert naturligvis er stort! Som familie er vi glade for de mange muligheder vi har med både Delta Joggeren og Sitter sædet – det giver os mere liv sammen!

Når det er godt vejr kan Hubert udtrykke at han vil du og cykle. Han er følsom overfor vejret, men Delta Joggeren giver en god beskyttelse hvor Hubert er pakket godt ind og beskyttet med en kaleche hvis der er for meget sol eller regn. Med Sitter Sædet i Delta Joggeren er Hubert yderligere beskyttet fordi den giver god støtte og er lavet i noget blødt materiale som giver tryghed for Hubert.

Delta Joggeren kan let forvandles fra en Jogger til en cykelanhænger uden brug af værktøj. Forhjulet afmonteres / løsnes med et quick greb, hvorefter beslaget til cykeltraileren monteres. Det fast forhjul lægger vi i kurven under sædet! Hvis vi ikke vil skifte tilbage til forhjulet, kan vi afmontere trailer stangen under sadlen på cyklen og bruge Delta Joggeren som en trækvogn. Når vi skal ud og rejse, kan Delta Joggeren klappes sammen så den næsten ikke fylder noget. Det er vigtigt da vi altid har meget udstyr med når vi rejser.

Vi kan klart anbefale både Delta Joggeren og Sitter sædet til andre familier der gerne vil være aktive uden for hjemmet.

Med venlig hilsen
Fam. Svensson (Christ og Jesper)
Danmark

Our son Hubert is 10 years old. He is a CP child with a dystonic movement pattern and changing tone, making him difficult to sit.
We previously had a hard time finding a seat that Hubert could accept / sit in. Fortunately, we found the Sitter Seat (Special Tomato) from Global Carehab, which for a long time was the only seat Hubert would use. Fortunately, the Sitter seat is very flexible and can easily be taken when we need to get out of the house and strapped on ordinary chairs.

We have acquired a Delta Jogger where the Sitter seat can be mounted. As an accessory to the Delta Jogger, we have purchased a bike set which allows us to use the Delta Jogger as a bike trailer. Hubert loves to get out in the wild and loves to visit the woods and beach in our local area. As a family, we can now be active where big brother also wants to participate. Of course, it seems Hubert is great! As a family, we love the many opportunities we have with both the Delta Jogger and the Sitter seat – it gives us more life together!

In good weather, Hubert can express that he wants you and cycling. He is sensitive to the weather, but Delta Jogger provides good protection where Hubert is well wrapped and protected with a caliper if there is too much sun or rain. With the Sitter Seat in the Delta Jogger, Hubert is further protected because it provides good support and is made of some soft material which provides safety for Hubert.

The Delta Jogger can easily be transformed from a Jogger into a bike trailer without the use of tools. The front wheel is removed / loosened with a quick grip and the bicycle trailer bracket is mounted. We put the fixed front wheel in the basket under the seat! If we do not want to switch back to the front wheel, we can remove the trailer bar under the saddle of the bike and use the Delta Jogger as a tow truck. When we go out and about, the Delta Jogger can be folded together so that it hardly fills anything. This is important as we always have a lot of equipment when we travel.

We can clearly recommend both the Delta Jogger and the Sitter seat to other families who would like to be active outside the home.

Yours sincerely
Fam. Svensson (Christ and Jesper)
Denmark

Recent Articles

Share
Email